Deklaracja dostępności

Nasi Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica

1 2 7 15 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19
Wykorzystanie środków zewnętrznych
_____________________________

    Od lat czynimy starania, by wzbogacać zaplecze dydaktyczne naszej szkoły, sięgając po środki zewnętrzne.
    W 2006 roku otrzymaliśmy 10-stanowiskową pracownię komputerową, dofinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie korzystają z niej nie tylko na lekcjach informatyki, ale również coraz częściej na pozostałych zajęciach edukacyjnych. Wartość pozyskanej dotacji wynosi 42.387,07zł.
    Rok później w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła pozyskała środki na wyposażenie biblioteki szkolnej w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Dzięki ICIM nasi uczniowie i nauczyciele mają dostęp do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książek, czasopism, informacji zapisanych na nośnikach CD-ROM, DVD i informacji umieszczonych w Internecie. Pozyskana kwota to 14.531,37zł.
    W październiku 2008 r. wspólnymi siłami opracowaliśmy projekt „Bliżej Europy” i wystąpiliśmy o dofinansowanie jego realizacji w ramach Rządowego Programu „Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013” . Projekt obejmował działania mające na celu promocję i popularyzację nauki języków obcych oraz przybliżenie elementów kultury i realioznawstwa krajów europejskich i miał za zadanie uświadamiać istotę integracji europejskiej, przełamywania barier językowych i kulturowych. Uczniowie ćwiczyli asertywność, umiejętności negocjacyjne, wyszukiwanie i selekcję informacji oraz radzenie sobie z emocjami. Każdy z etapów programu „Bliżej Europy” miał służyć celom rozwijającym umiejętności społeczne, poznawcze oraz emocjonalne uczniów. Angażując się w przygotowanie kolejnych etapów realizacji projektu uczniowie kształtowali umiejętność pracy w grupie, rozwijali sztukę negocjowania, samoobserwacji, zarządzania czasem oraz postawy asertywne, a także umiejętność pozyskiwania, gromadzenia oraz selekcjonowania informacji, uczyli się również sztuki kompromisu oraz podejmowania trafnych decyzji. Oprócz tego posiedli cenną wiedzę na temat krajów europejskich, ich tradycji i kultury oraz uświadomili sobie istotę tolerancji międzykulturowej oraz integracji społeczeństw mówiących różnymi językami. Element rywalizacji pobudził wśród uczniów mobilizację oraz motywację do pracy oraz zaangażowania. Program ujawnił oraz rozwinął wiele talentów i umiejętności wśród społeczności uczniowskiej, ukształtował zainteresowania oraz wzbudził ciekawość wielu uczniów, obudził tolerancję, potrzebę integracji, świadomość istoty nauki języków obcych oraz umiejętności uczestniczenia w kulturze, nauczył twórczego oraz kreatywnego myślenia. Oprócz tego proces realizacji projektu w dużej mierze przyczynił się do integracji samych uczniów, którzy mięli okazję lepiej się poznać, współpracować ze sobą, dzielić się pracą, informacjami, wrażeniami, opiniami oraz spędzać ze sobą więcej czasu, co przyczyniło się do polepszenia atmosfery panującej w szkole. W ramach projektu „Bliżej Europy” zwycięska grupa uczniów odbyła wycieczkę do Berlina. Kwota dofinansowania projektu wyniosła 11.400zł.
    W grudniu 2010 r. w Zespole Szkół w Dębnicy została oddana do użytku sala zabaw wyposażone w pomoce dydaktyczne dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach rządowego programu „Radosna szkoła". Sala została przygotowana dla najmłodszych uczniów, w tym uczniów sześcioletnich rozpoczynających naukę w naszej szkole. Nowo wyposażona sala tworzy obecnie przestrzeń dostosowaną do możliwości rozwojowych ucznia, zapewnia dzieciom możliwość zabawy i wypoczynku, stwarza radosną atmosferę, sprzyjającą dziecięcej kreatywności oraz stymuluje rozwój potencjału ucznia. Pomoce dydaktyczne mają na celu wspomaganie realizacji celów kształcenia i wynikających z nich ogólnych zadań szkoły oraz wspomaganie kształtowania umiejętności określonych szczegółowo w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dla uczniów klas I-III. W sali stanowiącej sferę zaspokajającą potrzebę ruchu dzieci znajdują się: duże miękkie klocki, figury geometryczne służące aktywności ruchowej i zabawom konstrukcyjnym, materace do zabaw ruchowych, miękkie piłki w różnych wielkościach i kolorach, służące kształtowaniu zręczności precyzji ruchu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, mogące być elementem torów przeszkód, elementy umożliwiające pokonywanie wysokości, elementy służące do tworzenia torów przeszkód mających na celu kształtowanie motoryki dużej, równowagi, dające możliwość czołgania się i przeskakiwania, inne pomoce dydaktyczne do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej, ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz zajęć usprawniających. Wszystkie elementy wyposażenia są bardzo kolorowe, ładne, co dodatkowo zachęca dzieci do ćwiczeń i zabaw z ich wykorzystaniem. Kwota dofinansowania: 5.997 zł.
    W roku szkolnym 2010/2011 chętni uczniowie I i II klasy gimnazjum mieli możliwość uczestniczenia w projekcie „Zagrajmy o sukces”, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a partnerem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”. W ramach projektu zorganizowano następujące zajęcia pozalekcyjne: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia sportowo-wychowawcze, informatyczne i z zakresu pomocy psychologicznej. Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Umiejętności, które uczniowie nabywali podczas zajęć z projektu, pomogą im w uzyskaniu lepszych wyników w nauce nie tylko w naszym gimnazjum, ale również w przyszłej szkole średniej.
    W 2011 roku zakwalifikowani uczniowie I etapu edukacyjnego realizowali projekt systemowy „Nasza szkoła, nasz sukces”. Na jego realizację Gmina Przygodzice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pozyskała łącznie dofinansowanie w wysokości 213.360 zł, w tym ze środków europejskich kwotę 181.356,00zł, dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 32.004,00 zł.
    Latem 2012 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace termomodernizacyjne połączone z wymianą kotłowni. Jest to projekt realizowany przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.416.814,32zł, z czego unijna dotacja wyniosła 671.188,08zł. W ramach projektu w miejsce „starej" części szkoły powstał nowoczesny segment administracyjno-dydaktyczny. Środki na tę część inwestycji pochodziły w całości z budżetu Gminy. Efekty realizacji tej inwestycji można zobaczyć KLIKAJĄC TUTAJ.
    W roku szkolnym 2012/2013 wytypowani uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przystąpili do realizacji projektu systemowego „Nowoczesna szkoła, szkoła wspierająca”. Środki pozyskane przez Gminę Przygodzice, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozwoliły na realizację dodatkowych zajęć i zakup pomocy dydaktycznych. Programem objętych było 27 uczniów, którzy uczestniczyli w specjalistycznych zajęciach z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, a także w zajęciach artystycznych, przyrodniczych i usprawniających czytanie. W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne za kwotę biską 21.000 zł, w tym laptop, ekran projekcyjny, specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt rehabilitacyjny do gimnastyki korekcyjnej, zestawy do modelowania oraz doświadczeń i obserwacji przyrodniczych. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 85% środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15 % środków z budżetu państwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://owocewszkole.org/

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków

Zespół Szkół w Dębnicy
ul. Ostrowska 140
63-421 Przygodzice
Kontakt ze szkołą:
Telefon: (62) 735-00-36
e-mail: szkoladebnica@interia.pl

fb
mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies